Paieška

Bendruomeninėms organizacijoms galimybė pasinaudoti parama

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priedo 2.4 papunktį, skelbia 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą.
Informacija pareiškėjams
Konkurso tikslas – finansuoti Konkurso būdu atrinktus bendruomeninės veiklos stiprinimo projektus.
Galimi pareiškėjai – Lietuvoje registruotos bendruomeninės organizacijos kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas.
Pareiškėjai turi atitikti visus šiuos reikalavimus:
paraiškos teikimo dieną Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka veiklą vykdo ne trumpiau kaip vienus metus;
numato vykdyti veiklas bendruomeninės veiklos stiprinimo srityse;
neturi būti gavęs ir nesiekiantis gauti finansavimo projekte numatytoms išlaidoms finansuoti iš kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos lėšų.
Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 12 000,00 Eur (dvylika tūkstančių eurų).
Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir ne trumpesnė kaip 4 mėnesiai.
Prioritetas teikiamas Pareiškėjams, kurie (už projekto atitiktį prioritetams skiriami papildomi balai):
vykdys veiklas, skatinančias kartų bendravimą;
projektui įgyvendinti iš savo ar kitų teisėtų finansavimo šaltinių numatę skirti ne mažiau kaip 10 procentų lėšų viso projekto vertės;
projekto veiklai vykdyti įtraukia savanorių.
Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos:
stiprinančios bendruomenės regioninę ir vietos tapatybę (vietos tradicijų, papročių, tarmių, tradicinių amatų, kultūros paveldo puoselėjimas ir populiarinimas);
skirtos bendruomenės narių solidarumui skatinti, bendruomeninei socialinei veiklai vykdyti (teigiamų nuostatų asmenų, kuriems reikalinga pagalba atžvilgiu, solidarumo su jais formavimas, pagalba socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros akcijų organizavimas, savipagalbos grupių socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir grupes įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), senjorų, šeimų ir kitų poreikį bendrauti turinčių asmenų grupių veiklos organizavimas;
stiprinančios bendruomenių sutelktumą (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, organizavimas, gyventojų įsitraukimo į savanorišką veiklą skatinimas, savanoriškos veiklos bendruomenėje populiarinimas);
skatinančios vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą (renginių, stovyklų, seminarų ir kitų panašaus pobūdžio veiklų visuomenei ir bendruomenei aktualiomis temomis (pvz., tarpkultūrinė integracija) organizavimas);
bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams);
Pareiškėjo bendradarbiavimas su viešuoju ir privačiu sektoriais, verslo subjektais ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kuriant palankią aplinką bendruomeninei veiklai;
skirtos Pareiškėjo instituciniam stiprinimui (finansinio savarankiškumo stiprinimas, kompetencijų didinimas valdymo ir vadybos srityse).
Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:
Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopiją, patvirtintą Pareiškėjo antspaudu, jei jis antspaudą privalo turėti, ir asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, parašu;
galiojančios sutarties, kai buhalterinės apskaitos paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, kopiją;
jei Pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu, originalą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją;
asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nuostatų 28 punkte;
dokumentus, įrodančius papildomą projekto finansavimą, ne mažesnį kaip 10 procentų lėšų viso projekto vertės, iš savo ar kitų teisėtų finansavimo šaltinių (pvz., garantiniai raštai), jei yra numatyta prie projekto įgyvendinimo prisidėti iš savo ar kitų teisėtų finansavimo šaltinių;
kitus dokumentus, kuriuos Pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti.
Paraiškos atmetamos, projektai yra nevertinami ir lėšos jiems neskiriamos, jeigu:
paraiška pateikta pasibaigus galutiniam paraiškos pateikimo terminui;
paraišką pateikė Pareiškėjas, kuris nepriklauso subjektų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupei;
Pareiškėjas Konkurso skelbime nustatytu laiku nepateikė visų Nuostatų 23 punkte reikalaujamų dokumentų ar reikalaujamo jų egzempliorių skaičiaus arba pateikė nepatvirtintas paraiškos ir dokumentų kopijas;
paraiška neatitinka Nuostatų 18 punkte nustatytų reikalavimų;
Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo prašymo paaiškinti arba patikslinti pateiktą informaciją gavimo dienos nepateikė paaiškinimų ir patikslinimų;
vyksta teisminiai Ministerijos ir Pareiškėjo ginčai dėl ankstesnių projektų įgyvendinimo sąlygų pažeidimo iš Pareiškėjo pusės;
Pareiškėjas yra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš Ministerijos gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka arba gautas lėšas panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį.
Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2016 m. sausio 29 d.
Paraiškų teikimas
Paraiškos gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi tiesiogiai į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją adresu:
Vilnius, A. Vivulskio g. 11. 105 kab., 03610 Vilnius
Ant voko būtina užrašyti – 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursui.
Paraiškos formą, nuostatus, vertinimo anketą ir kita informaciją galite rasti čia: http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/2016-metu-bendruomenines-r5t6.html
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija
 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti