Paieška

VVG dokumentai

 
Priėmimo į Šalčininkų rajono VVG tvarka:
"VI.    NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS
21.    Asociacijos nariais gali būti savanoriškai į Asociaciją įstoję juridiniai ir/ar fiziniai asmenys.
22.    Nariai priimami pateikus prašymą Pirmininko arba Asociacijos valdybos vardu. Artimiausio, po prašymo pateikimo dienos, Susirinkimo arba Asociacijos valdybos posėdžio metu turi būti priimtas sprendimas dėl priėmimo į narius. Apie priimtą sprendimą Asociacijos Pirmininkas praneša prašymo pateikėjui per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo, registruotu ar elektroniniu laišku. Asmuo, kurio prašymas patenkintas, sumoka stojamąjį įnašą ir jam išduodamas narystę patvirtinantis dokumentas.
23.    Narys turi teisę išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu pranešęs Asociacijos valdybai. Tokio nario išstojimą iš Asociacijos tvirtina Asociacijos valdyba.
24.    Asociacijos nariai, nesilaikantys Asociacijos įstatų ar kitų Asociacijos teisės aktų arba be pateisinančios priežasties nesumokėję nario mokesčio, Asociacijos susirinkimo sprendimu išbraukiami iš Asociacijos narių sąrašo."
 
Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės darbuotojų darbo užmokestis 2016m. ir 2017m.

Pareigos Darbo užmokestis bruto, Eur Darbo užmokestis neto, Eur
VPS administravimo vadovė 616,61 468,62
VPS finansininkė 1115,78 856,99
VPS administratorius 1115,78 865,99

 

 
smart foreash