Paieška

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.3

 

 Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šalčininkų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“  (toliau – VPS) priemones ir  veiklos sritis:

 
VPS priemonė „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui, įgyvendinant veiklą, skirtą vietos rinkoms plėtoti“
kodas LEADER-19.2-SAVA-6
Remiama veikla:
·      smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimo iniciatyvos, organizuojant bendrus darbo procesus, kuriant bendrą infrastruktūrą (pvz., ūkininkų turgelių įrengimas, amatų centrų, apjungiančių individualius amatininkus, kūrimas ir kt.), užtikrinant regioninių produktų rinkodarą;
·      smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimo iniciatyvos, kūriant ir plėtojant turizmui bei vietos gyventojams svarbias paslaugas (pvz., turizmo klasterių kūrimas, paslaugų centrų steigimas ir pan.), užtikrinant regioninių paslaugų rinkodarą.
 
Priemonė skirta darbo vietoms kurti.
 
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Šalčininkų rajone registruoti ir veiklą VVG teritorijoje vykdantys viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: kaimo bendruomenės, smulkių ekonominės veiklos vykdytojų asociacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos.
 
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 50906,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių devyni šimtai šeši eurai) su PVM
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50906,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių devyni šimtai šeši eurai)   su PVM;
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti “
kodas LEADER-19.2-6.2
Remiama veikla:
·         parama teikiama fizinių asmenų ir naujai susikūrusių privačių juridinių asmenų ne žemės ūkio ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse;
·         pagal veiklos sritį parama teikiama įvairiai ekonominei ne žemės ūkio veiklai, apimančiai produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.
 
Parama neteikiama žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės sektorių veikloms. Taip pat parama neteikiama saulės, vėjo ir vandens energijos gamybai.
 
Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.
 
 
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
·         fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje;
·         naujai susikūrę privatūs juridiniai asmenys (įsteigti paramos paraiškos pateikimo metais arba ataskaitiniais metais), įregistruoti Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje bei atitinkantys labai mažai, mažai įmonei keliamus reikalavimus.
 
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 128 000,00 Eur  (vienas šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai eurų)
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti        32 000,00 Eur (trisdešimt du tūkstančiai eurų);
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc.tinkamų finansuoti išlaidų arba iki 70 proc.tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr.2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ 1 veiklos sritis
„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“
kodas LEADER-19.2-6.4
Remiama veikla:
·         paramos turi būti prašoma ilgiau nei 1 m. vykdomai ekonominei veiklai plėtoti;
·         pagal veiklos sritį parama teikiama įvairiai ekonominei ne žemės ūkio veiklai, apimančiai produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, įvairių paslaugų teikimą.
Parama neteikiama žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės sektorių veikloms. Taip pat parama neteikiama saulės, vėjo ir vandens energijos gamybai.
 
Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.
 
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Ne trumpiau, negu 1 metus ekonominę veiklą vykdantys fiziniai asmenys ir privatūs juridiniais asmenys, atitinkantys labai mažai ir mažai įmonei keliamus reikalavimus, registruoti (gyvenamąją vietą deklaravę) Šalčininkų rajone ir veiklą vykdantys VVG teritorijoje.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 500 000.00 Eur  (penki šimtai tūkstančių eurų)
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti        100 000,00 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų);
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc.tinkamų finansuoti išlaidų arba iki 70 proc.tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr.2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
VPS priemonė „Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra“ 1 veiklos sritis „Parama žemės ūkio ir su juo susijusių verslų pradžiai“
kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1
Remiama veikla:
·         parama teikiama fizinių asmenų, naujai įsiregistravusių smulkių ūkininkų ir naujai susikūrusių privačių juridinių asmenų žemės ūkio ir su juo susijusios ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse;
·         pagal veiklos sritį parama teikiama įvairiai žemės ūkio (ypač naujoviškai, mažiau vietovėje populiariai) veiklai, apimančiai žemės ūkio produktų gamybą, apdorojimą ir perdirbimą.
 
Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.
 
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
·         fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje;
·         naujai susikūrę privatūs juridiniai asmenys (įsteigti paramos paraiškos pateikimo metais arba ataskaitiniais metais), registruoti Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje;
·         veiklą pradedantys smulkūs ir vidutiniai ūkininkai (įregistruoti paramos paraiškos pateikimo metais arba ataskaitiniais metais), registruoti Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 128 000,00 Eur  (vienas šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai eurų)
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti        32 000,00 Eur (trisdešimt du tūkstančiai eurų);
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc.tinkamų finansuoti išlaidų arba iki 70 proc.tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr.2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
VPS priemonė „Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra“ 2 veiklos sritis
„Parama žemės ūkio ir su juo susijusių verslų plėtrai“
kodas LEADER-19.2-SAVA-5.2
Remiama veikla:
·         parama teikiama VVG teritorijoje veikiančių smulkių ūkininkų ir privačių juridinių asmenų žemės ūkio ir su juo susijusios ekonominės veiklos plėtrai kaimo vietovėse;
·         pagal veiklos sritį parama teikiama įvairiai žemės ūkio (ypač naujoviškai, mažiau vietovėje populiariai) veiklai apimančiai žemės ūkio produktų gamybą, apdorojimą ir perdirbimą.
 
Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.
 
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Ne trumpiau, negu 1 metus ekonominę veiklą vykdantys privatūs juridiniais asmenys, atitinkantys labai mažai, mažai ir vidutinei įmonei keliamus reikalavimus; smulkūs ir vidutiniai ūkininkai, registruoti Šalčininkų rajone ir veiklą vykdantys VVG teritorijoje.
 
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 270 000,00 Eur  (du šimtai septyniasdešimt tūkstančių eurų)
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti        90 000,00 Eur (devyniasdešimt tūkstančių eurų);
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc.tinkamų finansuoti išlaidų arba iki 70 proc.tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr.2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
 
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 1 076 906,00 Eur (vienas milijonas septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai šeši eurai) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje www.salcininkuvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Vilniaus g.49 (118 kab.) Šalčininkai, LT-17116.
Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.30 val. Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Vilniaus g. 49 (118 kab.), Šalčininkai. ir telefonais +370 608 98903, +370 608 98954
 
 
 
 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti