Paieška

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.7

 

 Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šalčininkų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“  (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:

VPS priemonė „NVO socialinio, bendruomeninio verslo kūrimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)
Remiama veikla:
·         įvairių kaimo gyventojams svarbių paslaugų kūrimas ir plėtra;
·         kaimo bendruomenių ar kitų NVO vykdoma įvairių gaminių ir produktų (tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio) gamyba, perdirbimas, rinkodara ir realizavimas, siekiant socialiai reikšmingų tikslų.
 
Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.
 
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
·         Šalčininkų rajone registruoti ir VVG teritorijoje veiklą vykdantys viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: kaimo bendruomenės, kitos nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, kurių viena iš steigėjų nėra savivaldybė.
 
 
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 300 000,00 Eur  (trys šimtai tūkstančių eurų)
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti        100 000,00 Eur (vienas šimtas  tūkstančių eurų);
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki  95 proc.tinkamų finansuoti išlaidų
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
VPS priemonė „Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra“ 1 veiklos sritis „Parama žemės ūkio ir su juo susijusių verslų pradžiai“
kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1
Remiama veikla:
·         parama teikiama fizinių asmenų, naujai įsiregistravusių smulkių ūkininkų ir naujai susikūrusių privačių juridinių asmenų žemės ūkio ir su juo susijusios ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse;
·         pagal veiklos sritį parama teikiama įvairiai žemės ūkio (ypač naujoviškai, mažiau vietovėje populiariai) veiklai, apimančiai žemės ūkio produktų gamybą, apdorojimą ir perdirbimą.
 
Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.
 
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
·         fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje;
·         naujai susikūrę privatūs juridiniai asmenys (įsteigti paramos paraiškos pateikimo metais arba ataskaitiniais metais), registruoti Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje;
veiklą pradedantys smulkūs ir vidutiniai ūkininkai (įregistruoti paramos paraiškos pateikimo metais arba ataskaitiniais metais), registruoti Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 96 000,00 Eur  (devyniasdešimt šeši tūkstančiai eurų)
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti        32 000,00 Eur (trisdešimt du tūkstančiai eurų);
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc.tinkamų finansuoti išlaidų arba iki 70 proc.tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr.2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti “
kodas LEADER-19.2-6.2
Remiama veikla:
·         parama teikiama fizinių asmenų ir naujai susikūrusių privačių juridinių asmenų ne žemės ūkio ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse;
·         pagal veiklos sritį parama teikiama įvairiai ekonominei ne žemės ūkio veiklai, apimančiai produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.
 
Parama neteikiama žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės sektorių veikloms. Taip pat parama neteikiama saulės, vėjo ir vandens energijos gamybai.
 
Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.
 
 
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
·         fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje;
·         naujai susikūrę privatūs juridiniai asmenys (įsteigti paramos paraiškos pateikimo metais arba ataskaitiniais metais), įregistruoti Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje bei atitinkantys labai mažai, mažai įmonei keliamus reikalavimus.
 
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 96 000,00 Eur  (devyniasdešimt šeši tūkstančiai eurų)
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti        32 000,00 Eur (trisdešimt du tūkstančiai eurų);
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc.tinkamų finansuoti išlaidų arba iki 70 proc.tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr.2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
VPS priemonė „Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra“ 2 veiklos sritis
„Parama žemės ūkio ir su juo susijusių verslų plėtrai“
kodas LEADER-19.2-SAVA-5.2
Remiama veikla:
·         parama teikiama VVG teritorijoje veikiančių smulkių ūkininkų ir privačių juridinių asmenų žemės ūkio ir su juo susijusios ekonominės veiklos plėtrai kaimo vietovėse;
·         pagal veiklos sritį parama teikiama įvairiai žemės ūkio (ypač naujoviškai, mažiau vietovėje populiariai) veiklai apimančiai žemės ūkio produktų gamybą, apdorojimą ir perdirbimą.
 
Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.
 
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Ne trumpiau, negu 1 metus ekonominę veiklą vykdantys privatūs juridiniais asmenys, atitinkantys labai mažai, mažai ir vidutinei įmonei keliamus reikalavimus; smulkūs ir vidutiniai ūkininkai, registruoti Šalčininkų rajone ir veiklą vykdantys VVG teritorijoje.
 
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 90 000,00 Eur  (devyniasdešimt tūkstančių eurų);
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti        90 000,00 Eur (devyniasdešimt tūkstančių eurų);
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc.tinkamų finansuoti išlaidų arba iki 70 proc.tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr.2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Priemonės „Jaunimo laisvalaikio užimtumo ir socialinės integracijos gerinimas“ veiklos sritis „Jaunimo laisvalaikio užimtumo galimybių kūrimas“
LEADER-19.2-SAVA-8.2.
 
Remiamos veiklos:  
o    jaunimui patrauklių laisvalaikio užimtumo galimybių sudarymas, įrengiant tam skirtas patalpas ir (arba) erdves.
 
 
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Šalčininkų rajone registruoti ir veiklą vykdantys VVG teritorijoje viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: kaimo bendruomenės, jaunimo ir kitos nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos kurių vienas iš steigėjų nėra savivaldybė.
 
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 70 000,00 Eur (septyniasdešimt tūkstančių eurų) su PVM
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti        35 000,00 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai eurų) su PVM;
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Priemonės „Jaunimo laisvalaikio užimtumo ir socialinės integracijos gerinimas“ veiklos sritis „Parama socialinėms, kultūrinėms jaunimo bendradarbiavimo iniciatyvoms“
LEADER-19.2-SAVA-8.1.
 
Remiamos veiklos:
·         parama jaunimo pažintinėms, patirties perėmimo-perdavimo, kultūros tradicijų puoselėjimo iniciatyvoms;
·         parama jaunimo interesų grupių kūrimui ir veiklai;
·         parama sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavimui;
·         parama socialinėms pilietinėms iniciatyvoms, nukreiptos į aplinkosaugos gerinimą, socialinio saugumo didinimą, socialiai pažeidžiamų grupių integraciją.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šalčininkų rajone registruoti ir VVG teritorijoje veiklą vykdantys viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: kaimo bendruomenės, jaunimo ir kitos nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, kurių vienas iš steigėjų nėra savivaldybė.
 
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų) su PVM;
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti     5 000,00 Eur (penki tūkstančiai eurai) su PVM;
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
 
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 662000,00 Eur (šeši šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai eurų) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje www.salcininkuvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Vilniaus g.49 (118 kab.) Šalčininkai, LT-17116.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. liepos 27 d. 8.00 val. iki 2020 m. rugsėjo 25 d. 15.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos:
                      Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Vilniaus g. 49 (118 kab.), Šalčininkai. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).
Registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu vvg@salcininkai.lt
 
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.30 val. Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Vilniaus g. 49 (118 kab.), Šalčininkai. ir telefonais +370 608 98930, +370 608 98954
 
 
 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti