Paieška

 

Kvietimas teikti vietos paraiškas Nr. 13

Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastusvietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šalčininkų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones: 
 
VPS priemonė „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“        Nr. LEADER-19.2-6
 
Remiamos veiklos: (remiamų veiklų apibūdinimas iki 5 sakinių)
Remiama veikla:
•     parama teikiama fizinių asmenų ir privačių juridinių asmenų ne žemės ūkio ekonominės veiklos pradžiai ir plėtrai kaimo vietovėse;
•     pagal veiklos sritį parama teikiama įvairiai ekonominei ne žemės ūkio veiklai, apimančiai produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.
 
Parama neteikiama žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės sektorių veikloms. Taip pat parama neteikiama saulės, vėjo ir vandens energijos gamybai.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
·         fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje;
·         naujai susikūrę privatūs juridiniai asmenys (įsteigti paramos paraiškos pateikimo metais arba ataskaitiniais metais), įregistruoti Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje bei atitinkantys labai mažai, mažai įmonei keliamus reikalavimus. (taikoma ekonominės veiklos pradžiai)
Ne trumpiau, negu 1 metus ekonominę veiklą vykdantys fiziniai asmenys ir  privatūs juridiniais asmenys, atitinkantys labai mažai ir mažai įmonei keliamus reikalavimus, registruoti (gyvenamąją vietą deklaravę) Šalčininkų rajone ir veiklą vykdantys VVG teritorijoje (taikoma ekonominės veiklos plėtrai).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 88852,00 Eur (aštuoniasdešimt aštuonių tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt dviejų eurų).
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 44426,00 Eur (keturiasdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų dvidešimt šešių eurų)
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc.tinkamų finansuoti išlaidų arba iki 70 proc.tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr.2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai:  EURI, EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 
 
 
VPS priemonė „Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-5
 
Remiamos veiklos:
VPS priemone siekiama skatinti naujų žemės ūkio veiklų ir žemės ūkio produktų apdorojimo bei perdirbimo verslų kūrimąsi kaimo vietovėse, tokiu būdu didinant žemės ūkio ir su juo susijusių ekonominių veiklų įvairovę, užtikrinant papildomus kaimo gyventojų pajamų šaltinius.
·         parama teikiama, naujai įsiregistravusių ir VVG teritorijoje veikiančių smulkių ūkininkų ir naujai susikūrusių privačių juridinių asmenų žemės ūkio ir su juo susijusios ekonominės veiklos pradžiai ir plėtrai kaimo vietovėse;
·         pagal veiklos sritį parama teikiama įvairiai žemės ūkio (ypač naujoviškai, mažiau vietovėje populiariai) veiklai, apimančiai žemės ūkio produktų gamybą, apdorojimą ir perdirbimą.
Veiklos priemonė skirta darbo vietoms kurti.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
·         fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Šalčininkų rajone vykdantys ar planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje;
·         naujai susikūrę privatūs juridiniai asmenys (įsteigti paramos paraiškos pateikimo metais arba ataskaitiniais metais), registruoti Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje;
·         veiklą pradedantys smulkūs ir vidutiniai ūkininkai (įregistruoti paramos paraiškos pateikimo metais arba ataskaitiniais metais), registruoti Šalčininkų rajone ir planuojantys veiklą vykdyti VVG teritorijoje.
·         Ne trumpiau, negu 1 metus ekonominę veiklą vykdantys privatūs juridiniais asmenys, atitinkantys labai mažai, mažai ir vidutinei įmonei keliamus reikalavimus; smulkūs ir vidutiniai ūkininkai, registruoti Šalčininkų rajone ir veiklą vykdantys VVG teritorijoje (taikoma ekonominės veiklos plėtrai.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 47500,00 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai eurų).
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 47500,00 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai eurų).
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc.tinkamų finansuoti išlaidų arba iki 70 proc.tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr.2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 
 

 
 
 
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 136352,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt du eurai) iš EURI, EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Esant galimybei projektai  finansuojami iš virškontraktavimo lėšų.
 
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėje www.salcininkuvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: Vilniaus g.49 (118 kab.) Šalčininkai, LT-17116.
 
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m birželio 14 d. 8.00 val. iki 2024 m. liepos 31 d. 16 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos:
Pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu jolanta.tuneviciene@salcininkai.lt .
 
Pareiškėjas - juridinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).
 
Pareiškėjas - fizinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką pasirašyti ir pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba įgaliojimą, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas.“
 
Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų ar pareiškėjo.
 
Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).
 
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.30 val. Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Vilniaus g. 49 (118 kab.), Šalčininkai, ir telefonu +370 608 98930.
 
 
 
 
 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti